Zásady ochrany osobních údajů - dokument zde ke stažení

Politika týkající se splnění zákonných požadavků pro vývoz - dokument zde ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ASBIS CZ spol. s r.o.

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 


Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti ASBIS CZ spol. s r.o., identifikační číslo: 255 22 566, se sídlem Obchodní 103, 25101 Čestlice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl C., vložka 68431 (dále jen „prodávající“) upravují právní vztahy mezi prodávajícím a jeho smluvním partnerem (dále jen „kupující“) při prodeji zboží.

 

II. DODACÍ PODMÍNKY 


1. Zboží bude prodávající kupujícímu dodávat na základě objednávky kupujícího, uskutečněné některým z uvedených způsobů:
    a) Elektronicky – prostřednictvím e-shopu prodávajícího na adrese https://e-shop.asbis.cz/;
    b) Elektronicky e-mailem – zaslaným na e-mailovou adresu přiděleného obchodníka;
    c) Telefonicky – na lince přiděleného obchodníka. 

2. Objednávka (s výjimkou způsobu uvedeného v tomto článku odst. 1. písm. a.) musí obsahovat nejméně:
    a) identifikaci kupujícího včetně IČ a DIČ,
    b) datum vystavení objednávky,
    c) číselné označení objednávky,
    d) specifikaci požadovaného zboží dle údajů uvedených v e-shopu prodávajícího a jeho množství,
    e) požadovaný termín dodání,
    f) kupní cenu zboží dle údajů uvedených v e-shopu prodávajícího,
    g) požadované místo dodání,
    h) požadovaný způsob dopravy zboží.

Zboží které není v den objednání skladem, bude v okamžik fakturace přeceněno dle aktuální ceny v e-shopu na adrese eshop.asbis.cz, nedohodne-li se s prodávající v konkrétním případě jinak.

 

 3. Místem dodání zboží je místo dohodnuté stranami na základě objednávky kupujícího:
    a) sklad prodávajícího, nebo
    b) sídlo/provozovna kupujícího v ČR, nebo
    c) sídlo/provozovna odběratele kupujícího v ČR.

4. V případě, že místem dodání zboží bude provozovna prodávajícího, splní prodávající povinnost dodat kupujícímu zboží tím, že v místě dodání umožní kupujícímu odběr zboží. V případě, že místem dodání bude sídlo/provozovna kupujícího nebo sídlo/provozovna odběratele kupujícího, splní prodávající povinnost dodat kupujícímu zboží tím, že zboží dodá kupujícímu resp. jeho odběrateli do místa dodání prostřednictvím svého smluvního dopravce či jiné osoby. Kupující nese veškerá rizika spojená s tím, že určí jako místo dodání zboží sídlo/provozovnu svého odběratele. 

5. Způsoby dodání:
    a) PPL/jiný smluvní dopravce,
    b) kurýrní služba (jen na základě zvláštní dohody s prodávajícím),
    c) osobní odběr

6. Dodací lhůty
    a) U způsobu dodání dle předchozího odstavce 5. písm. a. jsou:    

Zboží ze skladu  CZ   vyfakturované

Bude dodáno, jde-li o zásilky s hmotností do 31,5 kg/balík

Bude dodáno, jde-li o zásilky s hmotností nad 31,5 kg/balík

do 20:00 hod. 

obvykle do 18:00 hod. následujícího pracovního dne 

obvykle do 18:00 hod. následujícího pracovního dne

 

Zboží ze skladu  SK      vyfakturované

Bude dodáno, jde-li o zásilky s hmotností do 31,5 kg/balík

Bude dodáno, jde-li o zásilky s hmotností nad 31,5 kg/balík

do 16:30 hod. 

obvykle do 18:00 hod. následujícího pracovního dne 

obvykle do 18:00 hod. druhého následujícího pracovního dne

  b) V REGIONU PRAHA MOŽNOST DORUČENÍ ZBOŽÍ V DEN OBJEDNÁNÍ  ZDARMA!!!  Podmínkou je objednání zboží do 11:30 hodin a hodnotě nad 10.000 Kč bez DPH.

  c) U způsobu dodání dle předchozího odstavce 5. písm. b. je zboží dle potvrzených objednávek (max. do 20:00) doručeno týž den v limitu 2 hodiny (tj. max. do 22:00).

  d) U způsobu dodání dle předchozího odstavce 5. písm. c. je ve shora uvedených lhůtách zboží připraveno kupujícímu k osobnímu odběru v provozovně ASBIS CZ spol. s r.o.
  
7. Náklady na přepravu zboží (náklady nese kupující)
    a) Doprava zboží PPL je poskytována ZDARMA na území ČR všem firmám, které mají kredit a splatnost, a hodnota objednávky je minimálně 5.000 Kč bez DPH. V jiných případech, a to zejména u nadrozměrných zásilek bude dopravné kalkulováno individuálně dle specifikací produktu.
    b) Účtované dopravné za přepravné kurýr je 190,- Kč.
    c) Poplatek za balné je ve výši 25,- Kč (vztahuje se vždy na objednávku bez ohledu na její hodnotu.)
    d) U zboží dodávaného ze skladu HL Bratislava je přepravné pro nadměrné zásilky účtováno individuálně.

8. Převzetí zboží
   a) Příjemce zboží je povinen zkontrolovat zásilku podle přepravního listu, správnost uvedených údajů o množství balíků,  neporušenost originálního obalu nebo originální polepovací pásky odesílatele, znatelné poškození obalu zásilky,nebo jinou poznatelnou ztrátu. To vše před podpisem o převzetí.
   b) V případě výskytu těchto závad je příjemce povinen uvést nesrovnalosti na přepravní list dopravce nebo ihned sepsat Zápis o škodě. Není-li poškození nebo částečná ztráta zásilky zjevná při jejím předání, je příjemce zásilky povinen oznámit odesílateli a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, dle obchodních podmínek konkrétního přepravce:

https://www.ppl.cz
https://www.toptrans.cz
https://www.kuryr-najbert.cz/reklamace.php

   c) Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit. V případě výskytu vad, které představují podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím může kupující uplatnit nárok na výměnu zboží, a to do 3 dnů od vystavení dodacího listu.
   d) Při převzetí zboží a jeho prohlídce provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě a pokud zjistí rozdíl, kontaktovat do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude jeho reklamace uznána.

 

III. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 


Kupující je povinen zaplatit kupní cenu podle sjednaných platebních podmínek, jenž jsou uvedeny na vystavené faktuře.   V případě bezhotovostního převodu na účet prodávajícího na základě splatnosti uvedené na vystavené faktuře. Kupní cena je zaplacena teprve jejím připsáním na účet prodávajícího. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je sjednána smluvní pokuta ve prospěch prodávajícího ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

 

IV. KREDIT K NÁKUPU ZBOŽÍ 


1. Smluvní strany se dohodly na tom, že prodávající může poskytnout kupujícímu kredit k nákupu zboží (dále jen „kredit“), bližší informace jsou uvedeny na internetové adrese: eshop.asbis.cz.

2.
 Kredit opravňuje kupujícího odebrat od prodávajícího zboží za kupní cenu včetně DPH odpovídající výši poskytnutého kreditu bez toho, že by zaplatil prodávajícímu kupní cenu při dodání zboží nebo předem.

3.
 Výši kreditu, jakož i splatnost kupních cen za zboží odebrané na základě kreditu,  určuje jednostranně prodávající, přičemž vychází ze zajištění poskytnutého kupujícím, platební morálky kupujícího u ostatních dodavatelů, velikosti obratů kupujícího za zboží odebrané od prodávajícího v předchozích obdobích a finančních výsledcích kupujícího. Výši kreditu může prodávající kdykoliv jednostranně měnit.

4.
 V případě alespoň částečné úhrady zboží formou kreditu je kupující u těch objednávek, přesahujících limit poskytnutého kreditu, povinen hradit buď při dodání zboží nebo předem doplatek neuhrazené ceny objednávky. Zboží, u něhož kupujícím nezaplacená kupní cena přesahuje poskytnutý kredit, není prodávající povinen dodat. 

5.
 Prodávající je oprávněn kdykoliv kredit kupujícímu zrušit, zvláště pak z důvodu prodlení s úhradou závazků kupujícího. Rozhodnutí prodávajícího o zrušení kreditu nemá žádný vliv na zajištění existujících závazků kupujícího některým ze způsobů uvedených v čl. IV odst. 7 těchto podmínek.

6.
 O poskytnutí kreditu, změně jeho výše nebo jeho zrušení prodávající vždy informuje kupujícího. 

7.
 Možnosti zajištění kreditu:
    a) neúplná směnka vlastní (blankosměnka) na řad prodávajícího;
    b) ručitelské prohlášení osoby odsouhlasené prodávajícím;
    c) smlouva o postoupení pohledávek;
    d) zástavní smlouva k nemovitosti;
    e) bankovní záruka vystavená na výši dohodnutou s prodávajícím.

8.
  Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny opakovaně (nejméně ve třech případech) nebo po dobu delší 30 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od příslušné kupní smlouvy v části týkající se nezaplaceného zboží a
    a) takové zboží odebrat kupujícímu. Kupující se zavazuje dotčené zboží bez zbytečného odkladu vydat prodávajícímu, strpět jeho odebrání a vyvinout nejvyšší možné úsilí ohledně umožnění odebrání zboží prodávajícím, nebo
    b) požadovat, aby mu kupující vrátil veškeré zboží, u kterého je v prodlení s úhradou kupní ceny. Kupující se zavazuje takové výzvě prodávajícího vyhovět a do sedmi (7) dnů od obdržení výzvy doručit na své náklady zboží prodávajícímu. Povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží zaniká až okamžikem vrácení nepoužitého a nepoškozeného zboží včetně veškerých dokladů prodávajícímu.

9. Pokud je kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícího, a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou přepravců zajišťujících dodání objednaného zboží, obchodních partnerů Prodávajícího, kteří zajišťují prodej zboží a marketingových společností, které zajišťují marketingové akce Prodávajícího.

 

 

 

2. Prodávající shromažďuje v souvislosti s objednávkami Kupujícího následující údaje: jméno a příjmení Kupujícího či kontaktní osoby Kupujícího, adresu Kupujícího, telefon, e-mail, fakturační údaje, údaje o objednávkách a dřívějších nákupech, a v případě zajištění směnkou také jméno, příjmení, datum narozen, rodné číslo, číslo OP a bydliště výstavce a avala směnky. Kupující se zavazuje poskytnout veškeré osobní údaje třetích osob Prodávajícímu po předchozím souhlasu dotčené třetí osoby.

 

 

 

3. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu za účelem realizace objednávky jsou shromažďovaný, zpracovávány a uchovávány na zabezpečeném serveru. Při nakládání s osobnímu údaji Kupujícího postupuje Prodávající v souladu s platnou právní úpravou, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016).

 

 

 

4. Kupující se zavazuje sdělovat Prodávajícímu úplné a pravdivé údaje a Prodávajícího informovat bez zbytečného odkladu o veškerých změnách těchto údajů.

 

 

 

5. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a na opravu nesprávných, neúplných či neaktuálních osobních údajů. Kupující má právo domáhat se po Prodávajícím vysvětlení, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem či ochranou jeho osobního života, a ukáže-li se tato domněnka důvodná, je Kupující oprávněn domáhat se nápravy závadného stavu. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů jsou obsaženy v "Zásadách ochrany osobních údajů", které jsou zveřejněny na eshop.asbis.cz a na vyžádání mohou být Kupujícímu zaslány také e-mailem.

 

 

 

6. Kupující může kdykoli vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího, a to písemným oznámením zaslaným Prodávajícímu e-mailem či poštou.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Kupující se zavazuje bezodkladně sdělovat prodávajícímu veškeré skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádné plnění povinností kupujícího vůči prodávajícímu, a dále pak veškeré změny jeho údajů uvedených v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího jsou nedílnou součástí všech kupních smluv v budoucnu uzavíraných mezi stranami.  

3. Záruční podmínky vztahující se ke zboží dodávanému prodávajícím jsou upraveny ve Všeobecných záručních podmínkách prodávajícího.

4.
 Veškeré změny znění Všeobecných obchodních podmínek prodávající v dostatečném předstihu oznámí kupujícímu. Oznámení bude provedeno uveřejněním změn na internetové adrese: eshop.asbis.cz, přičemž jejich změna je účinná 15. dnem po uveřejnění. 

5.
 Pro řešení případných sporů vzniklých mezi stranami jsou příslušné soudy České republiky, přičemž místní příslušnost soudů se bude řídit místem sídla prodávajícího. Pokud je kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je oprávněn využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


V Praze, dne 5. 10. 2020                                                                                                                      ASBIS CZ spol. s r.o.

 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti ASBIS CZ spol. s r.o. - anglická verze - zde

 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Praha

Obchodní 103

251 01 Praha východ, Čestlice

Pondělí:

od 9:00 do 18:00 hod.

Úterý - čtvrtek:

od 9:00 do 17:30 hod.

Pátek:

od 9:00 do 17:00 hod.

E-mail: info@asbis.cz

Telefon: +420 272 117 111

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodní oddělení

+420 272 117 521

Zobrazit klasickou verzi

Provozuje ASBIS CZ spol. s r.o.

Technické řešení © 2021 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K provozování našeho webu lp-computers.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.